www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
มาตรารป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   18 มิ.ย. 62 2
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   17 มิ.ย. 62 1
มาตรการป้องกันการรับสินบน   17 มิ.ย. 62 1
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   14 มิ.ย. 62 1
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มิ.ย. 62 2
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มิ.ย. 62 3
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 1
สถิติการให้บริการ ประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 61 81
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   22 พ.ย. 61 69
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   22 พ.ย. 61 72
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   22 พ.ย. 61 70
อำนาจหน้าที่   21 พ.ย. 61 66
สถิติการให้บริการ   21 พ.ย. 61 66
มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือประชาชน)   21 พ.ย. 61 72
แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 113