www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 62 55
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562   28 มิ.ย. 62 53
มาตรารป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   18 มิ.ย. 62 47
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   17 มิ.ย. 62 47
มาตรการป้องกันการรับสินบน   17 มิ.ย. 62 54
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   14 มิ.ย. 62 52
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มิ.ย. 62 60
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มิ.ย. 62 58
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 56
สถิติการให้บริการ ประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 47
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 61 150
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   22 พ.ย. 61 113
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   22 พ.ย. 61 122
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   22 พ.ย. 61 126
อำนาจหน้าที่   21 พ.ย. 61 116
สถิติการให้บริการ   21 พ.ย. 61 119
มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือประชาชน)   21 พ.ย. 61 122
แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 168