www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 62 41
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562   28 มิ.ย. 62 35
มาตรารป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   18 มิ.ย. 62 35
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   17 มิ.ย. 62 34
มาตรการป้องกันการรับสินบน   17 มิ.ย. 62 41
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   14 มิ.ย. 62 39
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มิ.ย. 62 46
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มิ.ย. 62 45
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 41
สถิติการให้บริการ ประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 35
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 61 135
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   22 พ.ย. 61 103
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   22 พ.ย. 61 108
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   22 พ.ย. 61 111
อำนาจหน้าที่   21 พ.ย. 61 102
สถิติการให้บริการ   21 พ.ย. 61 105
มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือประชาชน)   21 พ.ย. 61 109
แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 155