www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม “Brike For Vote”
 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม "Brike For Vote" เพื่อรณรงค์ใช้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น.
วันที่ : 24 ตุลาคม 59   View : 310