www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ถึง ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานวัดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจในการประยุกต์หลักธรรมคำสัั่งสอนของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิตให้มีความสุข
วันที่ : 24 ตุลาคม 59   View : 388