www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ท่านสราวุธ   สุดหนองบัว  ได้จัดโดรงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เด็ก  เยาวชน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 61   View : 129