www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

๑.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
๒.  ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอในการดำรงชีพ
๓.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
๕.  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู้กับท้องถิ่นตลอดไป
๖.  ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้ที่ดีเพียงพอ
๗.  ฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๘.  มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
๙.  ประชาชนมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐. ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็น ทำเป็น มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและรู้จักความสามัคคีเป็นชุมชนเข้มแข็ง
๑๑. ประชาชนในท้องถิ่นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
๑๒. สินค้าด้านการเกษตร ได้รับการสนับสนุนเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของตำบลสามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก
๑๓. การท่องเที่ยวของตำบลได้รับการพัฒนา  สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรในตำบลได้เป็นอย่างมาก

วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 596