มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล   18 มิ.ย. 63 17
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 63 29
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   2 มิ.ย. 63 25
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   2 มิ.ย. 63 25
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   2 มิ.ย. 63 34
มาตรการป้องกันการรับสินบน   2 มิ.ย. 63 30
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 มิ.ย. 63 23
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 มิ.ย. 63 29
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม   2 มิ.ย. 63 27
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 มิ.ย. 63 25