มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล   11 มี.ค. 64 24
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 63 110
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   2 มิ.ย. 63 94
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   2 มิ.ย. 63 82
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   2 มิ.ย. 63 455
มาตรการป้องกันการรับสินบน   2 มิ.ย. 63 84
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 มิ.ย. 63 83
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 มิ.ย. 63 97
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม   2 มิ.ย. 63 95
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 มิ.ย. 63 91