มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล   18 มิ.ย. 63 7
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 63 17
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   2 มิ.ย. 63 16
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   2 มิ.ย. 63 13
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   2 มิ.ย. 63 20
มาตรการป้องกันการรับสินบน   2 มิ.ย. 63 19
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 มิ.ย. 63 13
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 มิ.ย. 63 18
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม   2 มิ.ย. 63 17
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 มิ.ย. 63 13