สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายเชาวลักษณ์ ทาระคำ
ประธานสภาฯ
0800599501


นายอำนวย แก้วคำไสย์
รองประธานสภาฯ
0650356727


นายสัมฤทธิ์ สำชารี
เลขานุการสภาฯ


นายอุดม วิจิตขจี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสวัสดิ์ ดีพลงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัญชา สุดชารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิชัย ผาเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธนพล คำหมื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญเพ็ง จันทะรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเดชา ผาเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางบัวสี แสงเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัญชา น้ำคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายถาวร พัดสองชั้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเฉวต สุดชารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายหา พัดโท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางขันทอง สินน้ำคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสาคร ทองวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมปรางค์ คำสวาสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวัลลภ ขวัญสูนู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสรี นาเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัญชา น้ำคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล