www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: กองคลัง


นายสุทัศน์  แวงหินกอง
รองปลัดฯ รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

     

 

นางสาวประครอง เวียงฆ้อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวอุไรพร  จันทำ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 นางมนัสดา  อโนราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


 
 
นางพรทิวา  สุดชารี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 

 

 


นางสาววิภาพรรณ  หาญศึก
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 765