คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสราวุธ สุดหนองบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0860090547


นายวิสัย พรรณขาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0877201347


นายจันทร์ สมพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0643195343


ร.ต.ต.ทองสุข อาระลา
เลขานุการนายกฯ
0898615131