คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสราวุธ สุดหนองบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิสัย พรรณขาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายจันทร์ สมพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ร.ต.ต.ทองสุข อาระลา
เลขานุการนายกฯ