สำนักปลัด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัด อบต.


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรจนาจ ศรีวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางโสภาพร นามสว่าง
นิติกรชำนาญการ


นางดวงจิต มะสีนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวิภาวดี ศิลาเณร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นายจิรวัฒน์ ปั้นงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธีระพงษ์ หมั่นหนองทุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางนุชนาฎ ปริยานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเพชรรัตน์ มโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพีรดนย์ อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเจนจิรา จำปาคำ
ครู


นางวงค์เดือน ปาณะดิษ
ครู


นางอัจฉรา ซ้อนเพชร
ครู


นางดวงจันทร์ คำลอย
ครู


นายคงฤทธิ์ ศรีรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางพรรณกรณ์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกพัน พรมสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปัญญา โพธิ์น้ำเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเทียนชัย จุ่นหัวโทน
คนงานทั่วไป


นางสาวชลริน รัตนโสภา
คนงานทั่วไป


นางอรุณี ศรีตะวัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอาทิตยา สมศิลา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นายสุจิต เกษามา
พนักงานขับรถยนต์