www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19

อบต.หัวโทน โดยนายสราวุธ สุดหนองบัว ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวโทนและมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง... วันที่ 7 พ.ค. 63 (ดูู 9)

โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID -19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย แจกหน้ากากและออกฉีดยาฆ่าเชื้อโคโรนา (COVID - 19)  ตามโครงการพลังคนไทย  ร่วมใจป้องกันไวรัส (COVID -19)... วันที่ 9 มี.ค. 63 (ดูู 4)

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการผ้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 5)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 5)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบบัญญติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒... วันที่ 17 ก.ย. 62 (ดูู 3)

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบกระมาณ 2562

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 3)

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและควาดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 3)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 6)

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ประจำปี  ๒๕๖๒... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 2)

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ.2661- 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประชาคมหมู่บ้าน อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 186)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 174)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม 2562... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 162)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 112)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหัวโทน  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๖๒... วันที่ 11 มี.ค. 62 (ดูู 1)

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ... วันที่ 26 ธ.ค. 61 (ดูู 178)

พิธีขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน หลังใหม่

วันเสาร์  ที่  8  ธันวาคม  2561  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  นายสราวุธ   สุดหนองบัว  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชน  ร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหาร..... วันที่ 12 ธ.ค. 61 (ดูู 184)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ท่านสราวุธ   สุดหนองบัว  ได้จัดโดรงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้..... วันที่ 19 พ.ย. 61 (ดูู 178)

ประเพณีลอยกระทง อบต.หัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 อบต.หัวโทน โดยการนำของท่านนายกสราวุธ   สุดหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑... วันที่ 15 พ.ย. 61 (ดูู 368)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 9 มี.ค. 61 (ดูู 392)

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

/upload/images/20170120_171904.jpg... วันที่ 24 ม.ค. 60 (ดูู 427)