www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ.2661- 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประชาคมหมู่บ้าน อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 132)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 133)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม 2562... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 109)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 69)

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ... วันที่ 26 ธ.ค. 61 (ดูู 141)

พิธีขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน หลังใหม่

วันเสาร์  ที่  8  ธันวาคม  2561  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  นายสราวุธ   สุดหนองบัว  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชน  ร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหาร..... วันที่ 12 ธ.ค. 61 (ดูู 144)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ท่านสราวุธ   สุดหนองบัว  ได้จัดโดรงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้..... วันที่ 19 พ.ย. 61 (ดูู 137)

ประเพณีลอยกระทง อบต.หัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 อบต.หัวโทน โดยการนำของท่านนายกสราวุธ   สุดหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑... วันที่ 15 พ.ย. 61 (ดูู 297)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 9 มี.ค. 61 (ดูู 356)

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

/upload/images/20170120_171904.jpg... วันที่ 24 ม.ค. 60 (ดูู 397)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แอร์โรบิค 2559

วันที่ 14 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับคณะกรรมการส่งเสรืมสุขภาพระดับตำบล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แอร์โรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการแสดงการออกกำลังกาย บาสโลป ของแกนนำการออกกำลังกาย ทั้ง 12 หมู่บ้าน และมีการแข่งขันการเต้นแอร์โรบิค มีประชาชน ผู้สนใจเข้าชมก..... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 403)

กิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ถึง ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานวัดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจในการประยุกต์หลักธรรมคำสัั่งสอนของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยช..... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 394)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันครบรอบพระราชสมภพ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 377)

กิจกรรม “Brike For Vote”

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม "Brike For Vote" เพื่อรณรงค์ใช้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น.... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 363)

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559

​โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านหาญหก ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 471)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559 ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 420)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับ สภ.หัวโทนได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแลละแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนโดยมีเยาวชน ผู้นำชมชนเข้าร่วมจำนวนมาก... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 382)

โครงการ กำจัดขยะอันตรายชุมชน /29 พ.ย. 58/ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ กำจัดขยะอันตรายชุมชน /29 พ.ย. 58/ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 594)

โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล

โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 480)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 461)