อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

​โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ก.พ. 64 (ดูู 79)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน&nbs..... วันที่ 18 ม.ค. 64 (ดูู 77)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 118)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... วันที่ 25 ก.ย. 63 (ดูู 200)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสราวุธ สุดหนองบัว พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตลอดจน ประธานสภา สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม..... วันที่ 13 ก.ค. 63 (ดูู 117)

โครงการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

โครงการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปีงบประมาณ 256 (ประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ยาเสพติด)... วันที่ 12 มิ.ย. 63 (ดูู 122)

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19

อบต.หัวโทน โดยนายสราวุธ สุดหนองบัว ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวโทนและมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง... วันที่ 7 พ.ค. 63 (ดูู 180)

โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID -19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย แจกหน้ากากและออกฉีดยาฆ่าเชื้อโคโรนา (COVID - 19)  ตามโครงการพลังคนไทย  ร่วมใจป้องกันไวรัส (COVID -19)... วันที่ 9 มี.ค. 63 (ดูู 137)

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการผ้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 360)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 128)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบบัญญติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒... วันที่ 17 ก.ย. 62 (ดูู 128)

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบกระมาณ 2562

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 168)

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและควาดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 114)

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4มีนาคม 2563... วันที่ 10 มิ.ย. 62 (ดูู 102)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 142)

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ประจำปี  ๒๕๖๒... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 125)

ลานกีฬา / สนามกีฬา ในเขต อบต.หัวโทน ๑๒ หมู่บ้าน

นายอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 102)

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ.2661- 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประชาคมหมู่บ้าน อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 385)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 315)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม 2562... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 294)