ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ส.ค. 63 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 19 มิ.ย. 63 36
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 15 มิ.ย. 63 27
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 63 35
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 ม.ค. 63 38
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 23 ธ.ค. 62 15
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล.เดิมข้างวัดไตรภูมิถึงที่ดินนายสมเด็จ แสนบุญมี 18 ธ.ค. 62 40
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คสล.เดิมถึงสวนยางนายสุนทร สุดชารี 18 ธ.ค. 62 32
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนางทองสุข สุดหนองบัว ถึงถนนคสล.เดิม 18 ธ.ค. 62 32
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายสมศักดิ์ สามารถกุล 18 ธ.ค. 62 30
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 29 พ.ย. 62 20
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 62 17
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 62 16
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 62 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 11 พ.ย. 62 41
แผนพัฒนา5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 5 พ.ย. 62 17
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ต.ค. 62 42
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ต.ค. 62 17
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 1 ต.ค. 62 20
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ต.ค. 62 21
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ส.ค. 62 14
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 62 31
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 62 28
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 27 มิ.ย. 62 24
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 27 มิ.ย. 62 30
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2562 26 มิ.ย. 62 32
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 17 มิ.ย. 62 35
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 มิ.ย. 62 28
แผนพัฒนา5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 10 มิ.ย. 62 20
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561- 2564 31 พ.ค. 62 19
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค. 62 24