ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการขยายเขตท่อเมนระบบประปา บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ 4 ส.ค. 63 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ 13 ก.ค. 63 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1 มิ.ย. 63 7
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 15 พ.ค. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 13 พ.ค. 63 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 5 พ.ค. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 27 เม.ย. 63 7
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 27 เม.ย. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 เม.ย. 63 16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 13 เม.ย. 63 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 2 เม.ย. 63 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 63 14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 63 12
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 มี.ค. 63 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 63 6
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 21 ก.พ. 63 19
ประกาศเปิดเผยราคากลางยกร่องพูนดินถนนดินเดิม บ้านโคก หมู่ที่๔ 21 ก.พ. 63 12
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 63 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ม.ค. 63 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 10 ม.ค. 63 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 3 ม.ค. 63 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 2 ธ.ค. 62 5
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลางถึงบริเวณที่ดินนางทองจันทร์ พลทะกลาง 19 พ.ย. 62 21
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิมเส้นไปบ้านหาญหก 19 พ.ย. 62 22
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลหัวโทน 12 พ.ย. 62 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 4 พ.ย. 62 5
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓จากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณที่ดินนายสุพจน์ บ้านแสน 1 พ.ย. 62 20