ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2563- กันยายน 2563) 12 ต.ค. 63 4
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปหนองแวง 11 ก.ย. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ 19 ส.ค. 63 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ 19 ส.ค. 63 8
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ 19 ส.ค. 63 8
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 19 ส.ค. 63 6
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 19 ส.ค. 63 7
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการขยายเขตท่อเมนระบบประปา บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ 4 ส.ค. 63 16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ 13 ก.ค. 63 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1 มิ.ย. 63 20
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 15 พ.ค. 63 19
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 13 พ.ค. 63 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 5 พ.ค. 63 20
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 27 เม.ย. 63 17
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 27 เม.ย. 63 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 เม.ย. 63 27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 13 เม.ย. 63 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 2 เม.ย. 63 15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 63 27
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 63 21
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 มี.ค. 63 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 63 15
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 21 ก.พ. 63 35
ประกาศเปิดเผยราคากลางยกร่องพูนดินถนนดินเดิม บ้านโคก หมู่ที่๔ 21 ก.พ. 63 22
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 19
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 19
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 63 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 63 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ม.ค. 63 28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 10 ม.ค. 63 19