รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี   1 เม.ย. 64 155
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หัวโทน   19 มี.ค. 64 166
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   11 มี.ค. 64 20
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับปี 2564   11 มี.ค. 64 28
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร   11 มี.ค. 64 18