www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00013
เดือนก่อน 00031
ปีนี้ 00104
ปีก่อน 00355
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 303) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 503) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 712) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 740) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 784) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 1021) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 1254) 
  ประกาศยื่นแบบแสดงรายการป้าย พ.ศ. 2567 - 20 มี.ค. 2567(ดู 33) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 44) 
  เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ม.ค. 2567(ดู 345) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน - 10 ม.ค. 2567(ดู 230) 
  ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 4 ม.ค. 2567(ดู 277) 
  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 413) 
  ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 269) 
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 387) 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 376) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ - 7 ต.ค. 2565(ดู 394) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ก.ย. 2565(ดู 462) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 19 ก.ค. 2565(ดู 446) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 29 มิ.ย. 2565(ดู 444) 
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 23 มิ.ย. 2565(ดู 456) 
  ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 - 17 พ.ย. 2566(ดู 239) 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุดดำเนินการ - 16 พ.ย. 2566(ดู 249) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมุ่ที่ 6 - 15 พ.ย. 2566(ดู 235) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 4 - 14 พ.ย. 2566(ดู 246) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก - 18 ก.ค. 2566(ดู 304) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางพรม ธุลี - 17 ก.ค. 2566(ดู 393) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี - 17 ก.ค. 2566(ดู 300) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-03-20
  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-03-20
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-13
  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-01
  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-01

ภาพกิจกรรม

ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (ดู 30)

โครงการประชาคมรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 (ดู 133)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุวัดเบญจ์ (ดู 381)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดู 353)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [31 มี.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 : [31 มี.ค. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 : [31 มี.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 : [31 มี.ค. 2567]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ : [20 มี.ค. 2567]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 : [5 มี.ค. 2567]
  คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม : [26 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล