www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดมความคิดเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
​อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด ใกล้ชิดประชาชน ตำบลน่าอยู่

วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 543