www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สำนักปลัด

นางดวงตา แก่นสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าสำนักปลัด

     

 

นางรจนาจ ศรีวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 
 

นางโสภาพร นามสว่าง
นิติกรชำนาญการ

     

 

นางดวงจิต มะสีนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางวิภาวดี ศิลาเณร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

     

 

นายจิรวัฒน์ ปั้นงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
 

นางสาวธัญญพัทธ์ จรัสดำรงนิตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

     

 

นางนุชนาฎ ปริยานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 

นางเพชรรัตน์ มโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     

 

นายพีรดนย์ อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นางเจนจิรา จำปาคำ
ครู

     

 

นางวงค์เดือน ปาณะดิษ
ครู

 
 

นางอัจฉรา ซ้อนเพชร
ครู

     

 

นางดวงจันทร์ คำลอย
ครู

 
 

นายคงฤทธิ์ ศรีรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

     

 

นางพรรณกรณ์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายเอกพัน พรมสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

นายปัญญา โพธิ์น้ำเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
 

นายเทียนชัย จุ่นหัวโทน
คนงานทั่วไป

     

 

นางสาวชลริน รัตนโสภา
คนงานทั่วไป

 
 

นางอรุณี ศรีตะวัน
ผู้ดูแลเด็ก

     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 1007