www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายไพทูลย์ อะทาโส
ผู้อำนวยการกองช่าง

     

 

นายโชคชัย มาสขาว
ผช.นายช่างโยธา

 
 

นายเถลิงศักดิ์ สุดชารี
ผช.นายช่างไฟฟ้า

     


 

นายพงษ์พันธ์  จันหัวโทน
คนงานทั่วไป

 

 

นายนนท์  มะสีนนท์
ช่างปูน
นางเพ็ญประภา  สีลาเกตุ
คนงานทั่วไป 
 

นายอนันต์  ศรีนนท์
คนงานทั่วไป
วันที่ : 26 ตุลาคม 59   View : 773