องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 592 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายคงศักดิ์ สุดชารี ถึงบ้านนางทองร้อย นาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายนิคม เกษามา ถึงบ้านนายโกวิทย์ อินทรมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายดี ขุนาพรม ถึงบ้านนางบัวลอย แก้วคำไสย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากสี่แยกประปา ถึงที่ดินนางสุปราณี ชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมเส้นรอบวัดใต้ไปบ้านหาญหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 592 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางหนู สุดหนองบัว ถึงรางระบายน้ำเดิมติดถนนลาดยาง ตากแดด - คำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มหัวหนอง) จากบ้านนายสันติ ไกยสวน ถึงบ้านนางมะลิวัลย์ สุดชารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยก คสล.เดิมถึงที่ดินนางเยาวลักษณ์ ศรีวังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ สายข้างบ้านนางพรม ธุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ สายจากถนน คสล.เดิม ถึงสามแยกไปบ้านหาญหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย 4585 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม ถึงหน้าบ้านนายชาย มาแสวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากร้านรับซื้อยางพาราเศรษฐีสามพี่น้องถึงที่ดินนายสาโรจน์ จันทรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ สายด้านทิศใต้วัดบรมธงชัย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ จข๑๕/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซอร่า รุ่น FS-6525 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ 821 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566