องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๒ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มี.ค. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุง ซ๋อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนน คสล.เดิมด้านทิศใต้วัดบรมธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.มิยาซาวา ถึงบริเวณที่ดินนางอรทัย พลอาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายไพทูลย์ โงนขำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อเข็มฉีดยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อลูกรังเพื่อปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อภายในเขตตำบลหัวโทนพร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนโคมไฟวับวาบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สนามแข่งขันกีฬา และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลหัวโทน ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าบ้านนายดี ขุนาพรม(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหน้าบ้านนายสุบรรณ ศรีหินกอง ถึงที่ดินนางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ (ตามแบบอบต.หัวโทนเลขที่๖/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายทศ สุขกวี (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่๔/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ จุดดำเนินการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟและไฟประดับ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566