องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน 5 มิ.ย. 2567 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน 5 มิ.ย. 2567 31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน 21 พ.ค. 2567 37
ประกาศประกวดราคาจ้างสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน 21 พ.ค. 2567 37
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ 15 พ.ค. 2567 38
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงามถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ ๑๐ 15 พ.ค. 2567 39
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน 18 ต.ค. 2565 443
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน 18 ต.ค. 2565 438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ 7 ต.ค. 2565 454
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 26 ก.ย. 2565 532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม 19 ก.ค. 2565 512
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม 29 มิ.ย. 2565 510
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม 23 มิ.ย. 2565 518
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ โลเกตุถึงสายเขตตำบลห้วยหินลาด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก 26 พ.ย. 2564 373
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 16 ก.ย. 2564 474
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ 16 ก.ย. 2564 468
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 2 ก.ย. 2564 527
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 2 ก.ย. 2564 487
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 2 ก.ย. 2564 522
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสงวน กาสีแพงถึงหน้าบ้านนางรัญจวน สาภูงา 14 พ.ค. 2564 561
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ 5 พ.ค. 2564 493
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในตำบลหัวโทน 5 มี.ค. 2564 544
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสายันต์ ประจันตะเสน ถึงบ้านนายสอง เสนกระจาย 22 ก.พ. 2564 602
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนางบุปผา พรมสอนถึงดอนปู่ตา 18 ก.พ. 2564 511
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากที่นานางทองบุ พรมสอน ถึงวัดป่ายางคำ 2 ก.พ. 2564 532
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสำราญ สีหานามถึงบ้านนายสมพงษ์ โลเกตุ 2 ก.พ. 2564 525
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางมะณี สุดชารีถึงศาลาประชาคม 2 ก.พ. 2564 438
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายสวัสดิ์ โวอ่อนศรี 2 ก.พ. 2564 421
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายวัดสี วัดข้าวหลาม ถึงบ้านนางคำ ดีพลงาม 2 ก.พ. 2564 395
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563) 12 ม.ค. 2564 424