องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

โครงการประชาคมรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ้านตากแดด หมู่ที่ 12

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. -16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานในการประชุมครั้..... วันที่ 27 ก.พ. 2567 (ดูู 86)

โครงการประชาคมรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพื่อทบทวนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธ..... วันที่ 21 ก.พ. 2567 (ดูู 125)

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน

           เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็น..... วันที่ 19 ก.พ. 2567 (ดูู 60)

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวโทน)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายเสรี อะทาโส รองนายกองค์การบริหรส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวโทน) ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาก..... วันที่ 8 ก.พ. 2567 (ดูู 49)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567เวลา 13.30 น.  นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์..... วันที่ 10 ม.ค. 2567 (ดูู 193)

ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ที่ 587/2566 ได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย         ..... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 68)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช  เลิศพันธ์ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหัวโทน เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 95)

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พันักงาน เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประ..... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 47)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์..... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 225)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดป่ายางคำ ม.3 บ้านหนองพังคี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม  วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริ..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 94)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 179)

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ พนั..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 97)

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 65)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนบ้านโคก หมู่ที่ 4 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 66)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย  พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริ..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 165)

ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)... วันที่ 9 มิ.ย. 2566 (ดูู 75)

กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 69)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 81)

โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 194)

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 93)