องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนตั้งอยู่ในอำเภอสุวรรณภูมิห่างจากอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  56 กิโลเมตร

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มีเนื้อที่ประมาณ 31.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,687.5 ไร่

ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ            จดเขต                    ตำบลน้ำคำ และตำบลหนองขาม ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
ทิศใต้                จดเขต                    ตำบลเมืองทุ่ง  และตำบลสระคู
ทิศตะวันออก       จดเขต                    ตำบลห้วยหินลาด
ทิศตะวันตก         จดเขต                    ตำบลนาใหญ่ และตำบลดอกไม้

การแบ่งการปกครอง
แบ่งออกเป็น  12 หมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านหัวโทน นายมิตรพงษ์  ดีพลงาม
2 บ้านตากแดด นายเรณู   ศิริเวช
3 บ้านหนองพังคี นายสุนันท์   ผาเจริญ
4 บ้านโคก นายฉกรรจ์  จันทะสี
5 บ้านสำโรง นายวิชิต  วิจิตขะจี
6 บ้านหาญหก นายสุนทร  สุดชารี
7 บ้านเก่าน้อย นางกรรณิกา  ปะวะโก
8 บ้านคำบอน นายนิยม   พลทะกลาง
9 บ้านหัวโทนใต้ นายสวัสดิ์   โวอ่อนสี
10 บ้านดอนหอ นายสวัสดิ์   รังไสย์
11 บ้านตากแดด นายบำนาญ   นาเมือง
12 บ้านตากแดด นายสมจิตร  กำจร

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  5,402   คน แยกเป็นชาย   2,702 คน   หญิง  2,700 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   171.05 ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ จำนวนประชากร  (คน) จำนวนครัวเรือน 
(หลัง)
ชาย หญิง รวม
1 370 402 772 242
2 333 322 655 185
3 270 288 558 125
4 354 359 713 170
5 190 183 373 105
6 78 88 166 53
7 71 71 142 40
8 249 191 440 118
9 180 207 387 125
10 244 230 474 135
11 159 166 325 106
12 204 193 397 129
รวม 2,702 2,700 5,402 1,533
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3809