องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 17 พ.ย. 2566 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุดดำเนินการ 16 พ.ย. 2566 1
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมุ่ที่ 6 15 พ.ย. 2566 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 4 14 พ.ย. 2566 1
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก 18 ก.ค. 2566 58
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางพรม ธุลี 17 ก.ค. 2566 91
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี 17 ก.ค. 2566 57
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยก คสล.เดิมถึงที่ดินนางเยาวลักษณ์ ศรีวังพล 17 ก.ค. 2566 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ สายจากถนน คสล.เดิมถึงสามแยกไปบ้านหาญหก 17 ก.ค. 2566 64
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากร้านรับซื้อยางพาราเศรษฐีสามพี่น้อง ถึงที่ดินนายสาโรจน์ จันทรี 7 ก.ค. 2566 82
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 จากหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมารามถึงบ้านนายชาย มาแสวง 6 ก.ค. 2566 68
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 สายด้านทิศใต้วัดบรมธงชัย 9 มิ.ย. 2566 37
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 9 พ.ค. 2566 59
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ 8 พ.ค. 2566 59
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายปริญญา ภาสองชั้น 29 มี.ค. 2566 37
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 จากบ้านนายอุทัย สุริยมาศถึงที่ดินนายสอน พัดสองชั้น 28 มี.ค. 2566 35
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสม วิจิตขจี ถึงถนน คสล.เดิมบ้านนายคำภา สมพล 27 มี.ค. 2566 35
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 สายด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคก จากบ้านนายนรินทร์ ศรีแก้ว ถึงบ้านนางดรุณี วิเศษสุด 24 มี.ค. 2566 34
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางกนกพร รังไสย์ ถึงบ้านนางโสภี อุ่มอ่อนศรี 23 มี.ค. 2566 37
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสังวาล ศรีบัวชุม ถึงบ้านนายสมาน น้ำคำ 22 มี.ค. 2566 34
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 สายจากบ้าน ร.ต.อ.อัมพร คำสะไมล์ ถึงบริเวณบ้านนายสุจิตร เกษามา 21 มี.ค. 2566 36
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ 23 ก.ย. 2565 58
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านหาญหก 21 ก.ย. 2565 155
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน 21 ก.ย. 2565 133
ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตำบลหัวโทน 24 มิ.ย. 2565 202
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม 17 มิ.ย. 2565 197
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ 19 พ.ค. 2565 215
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ 19 พ.ค. 2565 219
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 19 พ.ค. 2565 190
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายยุพินธ์ แก้วคำไสย์ ถึงบ้านนางบุญเลิศ รังไสย์ 11 มี.ค. 2565 246