องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0986195795


นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0986195795


นายกันตภณ เนตรวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0898612933