องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายดำรง ไชหนองบัว
ประธานสภา อบต


นายคมสัน จันทร์คูเมือง
รองประธานสภา อบต


นางสาวเกศศินี แก้วคำไสย์
เลขานุการสภา อบต


นายวิชัย ผาเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิทูรย์ โลเกตุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายไพบูรณ์ พันชารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสัมฤทธิ์ สำชารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางกัญญาวีร์ วิจิตขะจี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายอำนวย แก้วคำไสย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสาคร ทองวิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางจันที คำสวาสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายสำอางค์ เกษามา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12