องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการป้าย พ.ศ. 2567 20 มี.ค. 2567 71
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 31 ม.ค. 2567 98
เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2567 398
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 10 ม.ค. 2567 262
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 4 ม.ค. 2567 323
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 15 ธ.ค. 2566 485
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 30 พ.ย. 2566 314
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 24 ต.ค. 2566 251
ประกาศ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 24 ต.ค. 2566 295
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาส 4) 24 ต.ค. 2566 143
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2567 9 ต.ค. 2566 120
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกฏบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 4 ต.ค. 2566 67
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 59
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 2 ต.ค. 2566 107
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 99
ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรคนพิการ **กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด / สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2 ต.ค. 2566 92
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาส 3) 3 ก.ค. 2566 74
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 147
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 144
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาสที่ 2) 5 เม.ย. 2566 147
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ 8 มี.ค. 2566 108
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 30 ม.ค. 2566 74
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมานที่ 1) 10 ม.ค. 2566 138
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียก 10 ม.ค. 2566 93
ภาพกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน 10 ม.ค. 2566 130
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 147
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 101
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 15 ธ.ค. 2565 172
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9 ธ.ค. 2565 143
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 2565 168