องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 2 ต.ค. 2566 3
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 40
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 37
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาสที่ 2) 5 เม.ย. 2566 47
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ 8 มี.ค. 2566 15
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมานที่ 1) 10 ม.ค. 2566 42
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียก 10 ม.ค. 2566 15
ภาพกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน 10 ม.ค. 2566 14
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 69
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 28
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 15 ธ.ค. 2565 63
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9 ธ.ค. 2565 67
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 2565 76
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 29 พ.ย. 2565 50
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 28 พ.ย. 2565 80
ขอความร่วมมือองค์กรเเละสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ 18 พ.ย. 2565 30
รายงานการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 พ.ย. 2565 84
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 26 ต.ค. 2565 76
ประกาศ เรื่องสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 ต.ค. 2565 91
ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 5 ต.ค. 2565 87
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ต.ค. 2565 29
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ต.ค. 2565 90
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล 3 ต.ค. 2565 21
รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2 ต.ค. 2565 19
รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี งบประมาณ 2565 1 ต.ค. 2565 23
ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 31 ส.ค. 2565 132
ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 25 ส.ค. 2565 117
ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 25 ส.ค. 2565 114
ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 24 ส.ค. 2565 105
ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 24 ส.ค. 2565 108