องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

“ตำบลน่าอยู่ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรมเน้นนำด้านสุขภาพ”

 
พันธกิจ (Mission) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

๑.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
๒.  ส่งเสริมการศึกษา
๓.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๕.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๖.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
๘.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและการใช้เกษตรอินทรีย์
๑๐.  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
๑๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบล​

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1597