องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   23 ม.ค. 2567 18
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565   27 มี.ค. 2566 86
คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่่ยวข้อง   24 มี.ค. 2566 86
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   24 ม.ค. 2565 203
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   21 ม.ค. 2565 144
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   21 พ.ย. 2564 147
มาตรการป้องกันการรับสินบน   6 ส.ค. 2564 142
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์   14 ก.ค. 2564 152
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 2564 138
มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล   11 มี.ค. 2564 312
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   10 มี.ค. 2564 142
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   3 ก.พ. 2564 138
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 ก.พ. 2564 132
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 2563 388