องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   27 มี.ค. 2566 48
คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่่ยวข้อง   24 มี.ค. 2566 51
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   24 ม.ค. 2565 164
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   21 ม.ค. 2565 105
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   21 พ.ย. 2564 111
มาตรการป้องกันการรับสินบน   6 ส.ค. 2564 104
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์   14 ก.ค. 2564 100
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 2564 102
มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล   11 มี.ค. 2564 273
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   10 มี.ค. 2564 104
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   3 ก.พ. 2564 98
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 ก.พ. 2564 96
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 2563 339