องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นายจิรวัฒน์ ปั้นงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร : 0643533987