องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0986195795


นางสาวพรทิพย์ เกษามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0986195795


นางรจนาจ ศรีวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0852741870


นางดวงจิต มะสีนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0918659063


นางโสภาพร นามสว่าง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0899443848


นางเพชรรัตน์ มโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0987091965


นายธีระพงษ์ หมั่นหนองทุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0933563441


นายจิรวัฒน์ ปั้นงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 0643533987


วิภาวดี ศิลาเณร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0807621885


จ.ส.อ.สมบูรณ์ จรทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0819659511


นางสาวอาทิตยา สมศิลา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 0943717755


นางเจนจิรา จำปาคำ
ครู
เบอร์โทร : 0833363499


นางวงค์เดือน ปาณะดิษ
ครู
เบอร์โทร : 0988812996


นางอัจฉรา ซ้อนเพชร
ครู
เบอร์โทร : 0848379320


นางดวงจันทร์ คำลอย
ครู
เบอร์โทร : 0892839312


นายพีรดนย์ อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0847886219


นางพรรณกรณ์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0819346324


นายเอกพัน พรมสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0986530035


นายปัญญา โพธิ์น้ำเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0867863121


นางสาวอ้จฉรา สุวรรณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 0657189340


นายเทียนชัย จุ่นหัวโทน
คนงาน
เบอร์โทร : 0879528796


นางสาวชลริน รัตนโสภา
คนงาน
เบอร์โทร : 0612433833


นางอรุณี ศรีตะวัน
ผู้ดูแลเด็ก


นายศิริพงษ์ บุตรฮาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 0630399806


นายสุจิต เกษามา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0847863619


นางสาวศุภนิดา เสาสูงยาง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)