องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ ของคนในชุมชน
เช่น การทอผ้าไหม การสานตะกร้าด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติ
วันที่ : 19 มีนาคม 2564   View : 390