องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 20

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   22 ม.ค. 2567 45
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้   17 ม.ค. 2567 49
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ   15 ม.ค. 2567 66
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน   1 มิ.ย. 2563 319