องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

Gallery :: ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
          วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง นายเสรีอะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกรฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
วันที่ : 6 มกราคม 2566   View : 400