องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: ประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนจำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน จำนวน 5 คน ผู้ได้รับการคัดเลือประกอบด้วย 1.นายมิตรพงษ์   ดีพลงาม 2. นายสุระ   คำลอย   3.นายมนูญ   สุดสังข์ 4.นายสุเวช   คำผุย 5.นางสาวจันทิมา   นาเมือง
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566   View : 48