องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 11


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 11
              วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวล 09.0 - 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และนายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านตากแดด หมูที่ 11 เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการของรัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
              ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
              1. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการต่างๆทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ่/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ
              2. เห็นควรให้ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนายทัน
              3. เห็นควรให้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-ไฟ
              4. เห็นควรจัดให้มีรถดับเพลิงเอนกประสงค์
              5. เห็นควรจัดให้มีกลุ่มทอผ้าไหม
              ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
 
วันที่ : 24 มีนาคม 2566   View : 40