องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 12


ออนไลน์ : 19

Gallery :: โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 12
        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และนายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านตากแดด หมู่ที่ 12 จำนวน 36 คน เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีประเด็นสำคัญคือ เพื่อให้ประชาชนได้รับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการของรัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
          ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
          1. เห็นควรให้ก่อสร้างถนนดินบ้านนายธวัชชัย   โยธิกา  ถึงที่นางวิลัย   รัตนศรี
          2. เห็นควรให้ก่อสร้างถนนดิน จากถนนดิน หมู่ที่ 12 ถึงที่นายน้อย   แก้วปิ่น
          3. เห็นควรก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนายหนูเกษ ถึงบ้านนายน้อย   แก้วปิ่น
          4. เห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิลัย  รัตนศรี ถึงบ้านนายณัฐพล   แพทย์ดี
          5. เห็นควรก่อสร้างรงระบายน้ำจากบ้านนายบัวทอง ถึงบ้านนางรจนา   นัดสด
          6. เห็นควรก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางสุพิจ   หงษ์ศรี ถึงบ้านนายสังวาลย์   เกษศิริ
           ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
          
วันที่ : 27 มีนาคม 2566   View : 156