องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกันจัดโครงการวัด ประชา รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการทำบุญ และพัฒนาศาสนสถานในชุมชน เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับทำบุญและปฏิบัติธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโทน
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566   View : 18