องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนบ้านโคก หมู่ที่ 4 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข สร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโทน
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566   View : 16