องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำบุญ และพัฒนาศาสนสถานในชุมชน จรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับทำบุญและปฏิบัติธรรม ให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดบรมธงชัย บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9
วันที่ : 16 สิงหาคม 2566   View : 159