องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 65


ออนไลน์ : 4

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง
ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - พ.ร.บ./พ.ร.ก.
      - กฎกระทรวงและระเบียบ
ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ O8  Q & A กระดานถามตอบ
ข้อ O9  Social  Network

การบริหารงาน
ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ O17 E – Service

การบริหารงานเงินงบประมาณ
ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 500