องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

นโยบายนายก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายนายก

คำแถลงนโยบาย
นายไพรัช  เลิศพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
วันที่  10    มกราคม     2565
................................................
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวโทน
         ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน
     กระผม นายไพรัช  เลิศพันธ์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลหัวโทน เลือกให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตำบลหัวโทนเจริญก้าวหน้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มอายุ ได้มีความผาสุก และพึงพอใจ   จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้   โดยมีหลักการว่า “สำรวจปัญหา สำรวจความต้องการ ตรงประเด็น รวดเร็วฉับไว ยุติธรรม โปร่งใส ใช้ทรัพยากรในการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลาง ตามกรอบระเบียบกฎหมาย ในหลักประชาธิปไตย”
    กระผมตระหนักดีว่า 4 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ ตำบลหัวโทนต้องดีกว่าเดิม และต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมภูมิปัญญาและเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน มีจารีตประเพณีที่เข้มแข็งดีงาม มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างชุมชนตำบลหัวโทนให้เป็นสุขสันติน่าอยู่    มีแหล่งท่องเที่ยว มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ พออยู่พอกิน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
       
1.      ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทน  ได้ดำเนินชีวิตทำมาหากินอย่างสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุข  น้ำไหลไฟสว่างหนทางดี  อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มั่นคงปลอดภัย ดังนี้
     1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทางการคมนาคม การขนส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์การเกษตร ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในทุกฤดูกาล ส่วนเส้นทางระหว่างตำบลหรือระหว่างตำบลกับอำเภอ ก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเหนือขึ้นไปตามลำดับเพื่อการพัฒนาต่อไป
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เช่นปรับปรุงคูคลอง หนองน้ำ ลำห้วยที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องในตำบลหัวโทนทุกหมู่บ้าน
     3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้ในทุกครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าสาธารณะจากการไฟฟ้าภูมิภาค หรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
      4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบ จัดระเบียบการผังหมู่บ้าน ผังตำบลหัวโทนให้ดูดีเหมาะสมและมีแผนที่ภาษีที่ดีเหมาะสม
 
2.      การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน      ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมตำบลหัวโทนเป็นสังคมแห่งคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ วัฒนธรรมเข้มแข็ง และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ อุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนสมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
      1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี ได้มาตรฐาน เด็กๆมีพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของตำบลหัวโทนต่อไปในอนาคต
      2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นตำบลหัวโทนอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนและร่วมมือ MOU กับโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ตำบลหัวโทนปลอดคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ ประชาชนในตำบลหัวโทนจะได้เป็นคนที่ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ ใฝ่เรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า เป็นคนดีมีศีลธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
        3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาวัด และศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่น สงบ ร่มเย็น  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านจิตใจ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้น  และเอื้อให้ศาสนิกชนต่างศาสนาได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อความสมานฉันท์
      4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการเข้าถึงและใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  การสืบค้นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆขึ้น
      5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน พัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะวันละบาท กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มค้าขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์  กลุ่มพืชสมุนไพร   กลุ่มต่อต้าน
ยาเสพติดและอาชญากรรม และกลุ่มอื่นๆในแนวทางที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดรายได้ มีความสมดุลพอเพียงยั่งยืน
      6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการกีฬาประชาชนและเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีนิสัย มีวินัย มีทักษะในการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติดในทุกๆปี
      7. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาและการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. หมอยาพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ในการป้องกัน ควบคุมโรคและระงับโรคติดต่อต่างๆ และเพื่อการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีมีคุณภาพ
      9. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อดูแลประชาชนตำบลหัวโทนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท พร้อมทั้งพัฒนาการจัดระบบ และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยอันทันสมัย มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึง ทันท่วงทีโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม
 
3.      การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
      มุ่งพัฒนาประชาชนในตำบลหัวโทนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดีงามถูกต้องสร้างสรรค์เป็นมิตร และอยู่ในกติกาของสังคม โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้
      1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การพัฒนาคน และระบบงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เพื่อสนองต่อการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เป็นมิตรและทั่วถึง
      2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสาน กับหน่วยงาน บุคคลหรือผู้นำในพื้นที่เช่น วัด บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คหบดี เยาวชน ขอความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาจัดทำระเบียบชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลหัวโทน
      3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสภาพแวดล้อม ถนนหนทาง ป้ายบ้าน ป้ายซอย รั้วบ้าน บ้านเรือน ให้สะอาด ถนนหนทางปลอดโปร่งโล่งสบายตา มีทิวทัศน์มุมมองที่น่าดูน่าชม ร่วมทั้งการมีเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ สถานที่จัดเก็บและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะวิธี มีมาตรฐานและสร้างสรรค์ อีกด้วย
      4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
4.      การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
      มุ่งพัฒนาส่งเสริมต่อยอดอาชีพที่ชาวบ้านทำอยู่แล้ว และส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพใหม่  เพื่อ
พัฒนาให้ชาวบ้านมีอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และพัฒนางานบุญเทศกาลที่มีอยู่แล้วให้เป็นจุดขาย ให้เกิดการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรายได้ เกิดกระแสหมุนเวียนเงินตราในชุมชน ดังนี้
      1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการพาณิชย์ การค้า โรงงานขนาดเล็ก เศรษฐกิจครัวเรือน ร้านค้าชุมชน ศูนย์OTOP กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน
      2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนตามเทศกาลงานบุญงานประเพณี กำหนดเป็นเทศกาลที่มีวัน เดือน ชัดเจน หมู่บ้านไหนรวมกับหมู่บ้านไหน เพื่อความสะดวกในการจัดการและการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นบุญไหว้ปู่ธาตุ บุญสรงน้ำพระแก้วพระคู่บ้าน งานลอยกระทง งานกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด  งานเทศกาลลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าว งานเทศกาลอาหารพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้าน เพื่อให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลหัวโทนอย่างแท้จริง
5.      การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      มุ่งสำรวจ พัฒนา ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหัวโทน โดยการสร้าง
ความตระหนักสำนึกรักษ์หวงแหนและฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ ดอนตาปู่  ลำห้วย คูคลอง หนองน้ำ ที่สาธารณะสมบัติ ที่สาธารณะสถาน ที่สวนสาธารณะ และสองข้างทางให้ดูดีสมบรูณ์ สวยงาม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาตำบลหัวโทนให้มีแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรใกล้บ้าน ดังนี้
      1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงดอนตาปู่  ขุดลอกลำห้วยและทำฝายกั้นน้ำ  ขุดลอกหนองน้ำเพื่อเก็บน้ำ ปล่อยลูกปลา และปรับปรุงคูหนอง ปลูกต้นไม้กินได้ให้เป็นแหล่งอาหารใกล้บ้าน ปรับปรุงสาธารณะสมบัติ สาธารณะสถาน และสองข้างทางให้ดูดีเหมาะสม สวยงาม และเพื่อพัฒนาตำบลหัวโทนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
      2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำสวนป่าของอบต. การปลูกสวนป่าอาสาในที่เอกชน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การทำระบบโคกหนองนาหรือไร่นาสวนผสม เพื่อให้มีความสมดุล พอเพียง
      3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง น้ำเสียจากครัวเรือน โรงงานและอาคารต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และอัคคีภัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 
6.      การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
      มุ่งมั่นสร้างเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  และเสาะหาภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น   แล้ว
พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ให้เป็นระบบระเบียบ ดังนี้
      1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม ฮีต 12 ครอง 14 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอยาหมอสมุนไพร หมอบีบหมอนวด หมอสูตรและศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ตำบลหัวโทนสืบไป
      2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีความสุข สังคมสงบสุข ประเพณีวัฒนธรรมเข้มแข็ง สังคมก็เข้มแข็ง
 
7.      การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาชุมชน 
      เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลหัวโทนให้เข้มแข็งเจริญก้าวหน้าในเชิงรุก การทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่และพนักงานในสำนักงาน จะต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้คนดี คนเก่ง คนมีความรู้ความสามารถได้เข้ามาทำงาน ตระหนักรักและเสียสละเพื่อองค์กรและชุมชนตำบลหัวโทน โดยดำเนินการดังนี้
       1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการบริหารองค์กรอบต.หัวโทนให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างรวดเร็ว เช่นสนับสนุนให้คนดี มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการให้ท้องถิ่นตำบลหัวโทนพัฒนาก้าวหน้าได้เข้ามาทำงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
หัวโทนในทุกๆด้าน เป็นต้น 
         2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้าง ได้เพิ่มพูนแนวคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติทักษะประสบการณ์ในการทำงาน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลหัวโทนให้ก้าวหน้ามากๆยิ่งๆขึ้นไป
         3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรหน่วยเหนือขึ้นไปหรือหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานในการพัฒนาตำบลหัวโทนหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลหัวโทน
         4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสื่อสารภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจึงต้องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ หรือเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สินค้าต่างๆที่ประชาชนตั้งกลุ่มร่วมกันทำ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมงานบุญ งานเทศกาลต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
 
         ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน  การพัฒนาตำบลหัวโทน ตามนโยบายทั้ง 7 ด้านจะสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือ เห็นชอบ ยอมรับ จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำหน่วยงาน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และประชาชนในทุกๆหมู่บ้าน  ดังนั้นต่อจากนี้เป็นเวลา 4 ปี กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบิหารส่วนตำบลหัวโทน จะต้องเป็นผู้ประสานพบปะกับพี่น้อง  ประชาคมพี่น้อง ขอความคิดเห็น ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาตำบลหัวโทนในทุกๆหมู่บ้าน  กระผมขอสัญญาต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า กระผมและผู้บริหารทุกคน จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เต็มศักยภาพที่สุด  ด้วยความมานะ อุตสาหะ  และซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อนำพาตำบลหัวโทนให้   “มั่นคงปลอดภัย  ศิวิไลซ์ก้าวหน้า  มวลประชา
หัวโทนเป็นสุข ถ้วนหน้าทั่วถึงเท่าเทียม”
 
 
ไพรัช   เลิศพันธ์
(นายไพรัช   เลิศพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1304