องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 19 มิ.ย. 2563 554
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 15 มิ.ย. 2563 936
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 9 มิ.ย. 2563 286
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับปี 2564 15 พ.ค. 2563 190
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 2563 608
แบบสรุปโครการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 2563 295
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 8 เม.ย. 2563 316
ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มี.ค. 2563 344
โครงการลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ก.พ. 2563 297
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 ม.ค. 2563 479
ประกาศโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผุูู้สูงอายุภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 17 ม.ค. 2563 328
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ม.ค. 2563 301
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 23 ธ.ค. 2562 454
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล.เดิมข้างวัดไตรภูมิถึงที่ดินนายสมเด็จ แสนบุญมี 18 ธ.ค. 2562 454
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คสล.เดิมถึงสวนยางนายสุนทร สุดชารี 18 ธ.ค. 2562 450
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนางทองสุข สุดหนองบัว ถึงถนนคสล.เดิม 18 ธ.ค. 2562 469
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายสมศักดิ์ สามารถกุล 18 ธ.ค. 2562 500
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 29 พ.ย. 2562 418
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 2562 456
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 2562 407
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 62 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 11 พ.ย. 2562 476
แผนพัฒนา5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 5 พ.ย. 2562 423
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 พ.ย. 2562 734
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ต.ค. 2562 419
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ต.ค. 2562 383
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 1 ต.ค. 2562 414
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ต.ค. 2562 375
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ส.ค. 2562 391
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 2562 416
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 2562 452