องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คสล.เดิมถึงสวนยางนายสุนทร สุดชารี 18 ธ.ค. 2562 354
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนางทองสุข สุดหนองบัว ถึงถนนคสล.เดิม 18 ธ.ค. 2562 367
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายสมศักดิ์ สามารถกุล 18 ธ.ค. 2562 343
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 29 พ.ย. 2562 316
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 2562 321
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 2562 319
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 62 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 11 พ.ย. 2562 380
แผนพัฒนา5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 5 พ.ย. 2562 331
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 พ.ย. 2562 294
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ต.ค. 2562 312
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ต.ค. 2562 295
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 1 ต.ค. 2562 315
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ต.ค. 2562 280
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ส.ค. 2562 300
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 2562 323
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 2562 363
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 27 มิ.ย. 2562 314
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 27 มิ.ย. 2562 300
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2562 26 มิ.ย. 2562 506
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 17 มิ.ย. 2562 319
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 มิ.ย. 2562 311
แผนพัฒนา5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 10 มิ.ย. 2562 333
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561- 2564 31 พ.ค. 2562 295
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค. 2562 290
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IITประจำปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค. 2562 305
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๙๖๐๑ สายบ้านหัวโทน - บ้านตากแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 302
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 26 พ.ย. 2561 324
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 20 พ.ย. 2561 274
แผนดำเนินงาน 15 พ.ย. 2561 277
แผนการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 15 พ.ย. 2561 285