องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 183
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2566 180
โครงการผู้บริโภคและตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 19 พ.ค. 2566 31
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ในเขตตำบลหัวโทน 3 พ.ค. 2566 25
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตำบลหัวโทน ปีงบประมาณ 2566 (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 29 เม.ย. 2566 30
การจัดอบรมโครงการพัฒนาโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหัวโทน ปีงบประมาณ 2566 (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 26 เม.ย. 2566 30
มาตรการในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 7 เม.ย. 2566 22
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาสที่ 2) 5 เม.ย. 2566 176
โครงการฝึกอาชีพการทำธุงใยแมงมุมให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 มี.ค. 2566 20
การกู้ยืมเงินคนพิการ ผ่านช่องทางออนไลน์ 15 มี.ค. 2566 19
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ 8 มี.ค. 2566 138
ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 2 มี.ค. 2566 22
ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 22 ก.พ. 2566 23
โครงการสร้างนวัตกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวทีมีคนพิการตำบลหัวโทน ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 17 ก.พ. 2566 21
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 30 ม.ค. 2566 107
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมานที่ 1) 10 ม.ค. 2566 166
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียก 10 ม.ค. 2566 124
ภาพกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน 10 ม.ค. 2566 160
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี ๒๕๖๖ 10 ม.ค. 2566 20
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวโทน 10 ม.ค. 2566 21
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 170
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 2 ม.ค. 2566 21
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 124
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 15 ธ.ค. 2565 206
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9 ธ.ค. 2565 168
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 2565 200
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 29 พ.ย. 2565 150
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 28 พ.ย. 2565 186
ขอความร่วมมือองค์กรเเละสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ 18 พ.ย. 2565 135
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2566 16 พ.ย. 2565 21