องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลางถึงบริเวณที่ดินนางทองจันทร์ พลทะกลาง 19 พ.ย. 2562 295
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิมเส้นไปบ้านหาญหก 19 พ.ย. 2562 284
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลหัวโทน 12 พ.ย. 2562 318
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 4 พ.ย. 2562 265
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓จากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณที่ดินนายสุพจน์ บ้านแสน 1 พ.ย. 2562 288
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.เดิมข้างวัดบรมธงชัย ถึงบริเวณที่ดินนายสุรัช น้อยน้ำคำ 1 พ.ย. 2562 288
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 ต.ค. 2562 266
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 16 ต.ค. 2562 284
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเพื่อจัดทำแท่นประชุมสภา อบต.หัวโทน 16 ต.ค. 2562 292
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางถึงบริเวณที่นานางทองปอน ทุมพร 23 ก.ย. 2562 280
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 19 ก.ย. 2562 303
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ 11 19 ก.ย. 2562 285
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 19 ก.ย. 2562 308
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 3 ก.ย. 2562 461
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 4 ก.ค. 2562 290
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 3 ก.ค. 2562 277
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 17 มิ.ย. 2562 270
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 3 มิ.ย. 2562 268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพังคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 2562 284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 2562 280
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพังคี 3 พ.ค. 2562 296
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง 3 พ.ค. 2562 289
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 3 พ.ค. 2562 289
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๓ บ้านหนองพังคี 29 เม.ย. 2562 291
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๕ บ้านสำโรง 29 เม.ย. 2562 298
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp 3 เม.ย. 2562 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 3 เม.ย. 2562 284
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวโทน - ไปบ้านตากแดด 13 มี.ค. 2562 374
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 5 มี.ค. 2562 270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 มี.ค. 2562 289