องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ วันที่ 11กุมภาพันธ์2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอขอบพระคุณท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ ประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้ง..... วันที่ 11 ก.พ. 2565 (ดูู 151)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า อบต.หัวโทน

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำทีมปรัปปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนถึงโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 138)

สำรวจสนามเด็กเล่นโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้กองช่างได้ออกสำรวจสนามเด็กเล่น ร.ร.ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ เพื่อทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้พร้อมใช้งาน... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 129)

อบต.หัวโทน มอบหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม แม่ทุมมา สีดามา หมู่ที่ 2 ต.หัวโทน

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน ได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลางพร้อมทั้งผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ แม่ทุมมา สีดามา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 118)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

              เมื่อวันที่  26  กุมภาพะนธ์ 2565  นายไพรัช   เลิศพัธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  43&..... วันที่ 4 ก.พ. 2565 (ดูู 166)

มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 หมู่ที่ 2และ11

เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2565  นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ได้มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 ต.หัวโทน... วันที่ 2 ก.พ. 2565 (ดูู 140)

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมทั้งรองนายก อบต.หัวโทน เลขานุการนายก อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์... วันที่ 28 ม.ค. 2565 (ดูู 138)

ประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ตำบลหัวโทน

เมื่อวันที่่ 27  มกราคม 2565  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมประชุมประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ตำบลหัวโทน... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 131)

ร่วมงานฌาปกิจศพ บ้านโคก ม.4 ต.หัวโทน

นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน  นายเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทนและนายเตรียม วรภูมิ เลขานายก อบต.หัวโทน ร่วมงานฌาปกิจศพ บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโทน... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 138)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่..... วันที่ 26 ม.ค. 2565 (ดูู 160)

ร่วมกิจกรรม พอสว. ตำบลหัวช้าง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายก อบต.หัวโทนและคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรม พอสว ณ.ตำบลหัวช้าง พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงาน... วันที่ 21 ม.ค. 2565 (ดูู 182)

ขอพรท่าน นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ท่านนายก อบต.หัวโทนและคณะผู้บริหาร  ร่วมอวยพร สวัสดีปีใหม่ ท่านนายก อบจ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 19 ม.ค. 2565 (ดูู 155)

เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโทน

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโทน... วันที่ 17 ม.ค. 2565 (ดูู 165)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 107)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 123)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 129)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตตำบลหัวโทน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตตำบลหัวโทน... วันที่ 13 ม.ค. 2565 (ดูู 156)

มอบชุดตรวจโควิด ชุด ATK

สส.คารม พลพรกลาง มอบชุดตรวจโควิด ชุดATK ให้กับประชาชนตำบลหัวโทนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 182)

ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดที่ทำการ อบต.หัวโทนและโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ

ท่านนายก ไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดที่ทำการ อบต.หัวโทนและโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน... วันที่ 11 ม.ค. 2565 (ดูู 146)

นายก อบต.หัวโทน แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน

ท่านนายก ไพรัช เลิศพันธ์ แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 10 ม.ค. 2565 (ดูู 145)