องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ลานกีฬา / สนามกีฬา ในเขต อบต.หัวโทน ๑๒ หมู่บ้าน

ลานกีฬาอเนกประสงค์ / สนามกีฬา  ในเขตตำบลหัวโทนหัวโทน ที่จัดให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใช้ในการเล่นกีฬา  แข่งขันกีฬา  และออกกำลังกายทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน   ... วันที่ 17 ธ.ค. 2564 (ดูู 1487)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) บ้านผู้ติดเชื้อ ม.3 และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ 22 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายสราวุธ   สุดหนองบัว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid 19) บ้านผู้ติดเชื้อ  บ้านหนองพังคี หมู่ที่  3 และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง  ศูนย์พักคอยวัดป่ายางคำ บ้..... วันที่ 22 ก.ค. 2564 (ดูู 282)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 14 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมฉีดพ่นไวรัสโคโรนา... วันที่ 14 ก.ค. 2564 (ดูู 268)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 18 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดย  นายสราวุธ   สุดหนองบัว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔... วันที่ 18 มิ.ย. 2564 (ดูู 224)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ 17 มิถุนายน 2564

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกิน... วันที่ 17 มิ.ย. 2564 (ดูู 212)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ 16 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายสราวุธ   สุดหนองบัว  จัดกิจกรรมออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2564... วันที่ 15 มิ.ย. 2564 (ดูู 220)

​โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ก.พ. 2564 (ดูู 336)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน&nbs..... วันที่ 18 ม.ค. 2564 (ดูู 345)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ... วันที่ 2 พ.ย. 2563 (ดูู 380)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... วันที่ 25 ก.ย. 2563 (ดูู 908)

โครงการอบรมผู้นำนักเรียน "วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการอบรมผู้นำนักเรียน "วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... วันที่ 15 ก.ค. 2563 (ดูู 251)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสราวุธ สุดหนองบัว พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตลอดจน ประธานสภา สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม..... วันที่ 13 ก.ค. 2563 (ดูู 326)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... วันที่ 20 มิ.ย. 2563 (ดูู 579)

โครงการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

โครงการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปีงบประมาณ 256 (ประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ยาเสพติด)... วันที่ 12 มิ.ย. 2563 (ดูู 338)

โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID -19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย แจกหน้ากากและออกฉีดยาฆ่าเชื้อโคโรนา (COVID - 19)  ตามโครงการพลังคนไทย  ร่วมใจป้องกันไวรัส (COVID -19)... วันที่ 9 มี.ค. 2563 (ดูู 338)

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการผ้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 14 ม.ค. 2563 (ดูู 690)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... วันที่ 29 ธ.ค. 2562 (ดูู 224)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒... วันที่ 20 ก.ย. 2562 (ดูู 350)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบบัญญติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒... วันที่ 17 ก.ย. 2562 (ดูู 371)

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบกระมาณ 2562

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 12 ก.ค. 2562 (ดูู 512)