องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

รับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา13.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนนำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 65)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เนื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.ณ.ห..... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 65)

มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน (สัจจะวันละบาท)คุณแม่บุญเลิศ รังไสย์ หมู่ที่1 และ คุณพ่อพงษ์พันธ์ ผาเจริญ หมู่ที่3ตำบลหัวโทน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ผู้บริหาร อบต.หัวโทน นำโดยนายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน (สัจจะวันละบาท)คุณแม่บุญเลิศ รังไสย์ หมู่ที่1 และ คุณพ่อพงษ์พันธ์ ผาเจริญ หมู่ที่3ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 72)

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหัวโทน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.ที่ท..... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 67)

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็ก 0-12 ปี ตำบลหัวโทน ประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ เด็ก 0-12 ปี ตำบลหัวโทน อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 20)

โครงการเฝ้าระวังและรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30 – 60 ปี ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังเเละรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตีอายุ 30-60 ปี ภายในเขตตำบลหัวโทน ประจำปี 2565  จัดขึ้นใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565... วันที่ 25 ก.ค. 2565 (ดูู 17)

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

อบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวโทนวิทยา... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 17)

โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต คนพิการตำบลหัวโทน ประจำปี 2565

โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิตคนพิการตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 20)

การอบรมโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ประจำปี 2565

การอบรมโครงการดูเเลผู้ป่วยเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรค ซ้ำซ้อน ในเขต ตำบลหัวโทน ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 21)

อบรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

อบรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน วันที่ 19 กรกฎาคม  2565... วันที่ 19 ก.ค. 2565 (ดูู 16)

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนในเขตตำบลหัวโทน

อง๕ืการบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนในเขตตำบลหัวโทน... วันที่ 27 มิ.ย. 2565 (ดูู 18)

การอบรมโครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูเเลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เเละมารดาหลังคลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 18)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565... วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ดูู 285)

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื้อรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื้อรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ... วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ดูู 102)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ... วันที่ 6 มิ.ย. 2565 (ดูู 573)

จิตอาสาพัฒนาถนน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนปลอดภัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำทีมโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วย ร่วมกับญาติพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ร่วมจิตอาสา..... วันที่ 1 มิ.ย. 2565 (ดูู 110)

โครงการฝึกอาชีพ จักสานด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติ

โครงการฝึกอาชีพ จักสานด้วยวัสดุสังเคาระห์หรือวัสดุธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป้นเเรงงานนอกระบบ 20 ราย ในวันที่ 22- 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ... วันที่ 31 พ.ค. 2565 (ดูู 16)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทนและท่านรองเสรี อะทาโส อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน” ณ.โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยเครื่อข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคมภาคอีสานจังหวัดร้..... วันที่ 25 พ.ค. 2565 (ดูู 93)

โครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนมอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน นายเตรียม ในภูมิ เลขานุการนายกพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 24 พ.ค. 2565 (ดูู 90)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนสายทางบ้านตากแดด-บ้านคำบอน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนสายทางบ้านตากแดด-บ้านคำบอน... วันที่ 18 พ.ค. 2565 (ดูู 95)