องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและควาดันโลหิตสูงลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน... วันที่ 11 ก.ค. 2562 (ดูู 337)

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4มีนาคม 2563... วันที่ 10 มิ.ย. 2562 (ดูู 314)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒... วันที่ 17 พ.ค. 2562 (ดูู 369)

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ประจำปี  ๒๕๖๒... วันที่ 8 พ.ค. 2562 (ดูู 350)

ลานกีฬา / สนามกีฬา ในเขต อบต.หัวโทน ๑๒ หมู่บ้าน

นายอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 8 พ.ค. 2562 (ดูู 302)

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ.2661- 2564 ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประชาคมหมู่บ้าน อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 2562 (ดูู 626)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  อบต.หัวโทน... วันที่ 15 มี.ค. 2562 (ดูู 526)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม 2562... วันที่ 15 มี.ค. 2562 (ดูู 524)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม... วันที่ 15 มี.ค. 2562 (ดูู 438)

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง  ประจำปี  ๒๕๖๒  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒... วันที่ 15 มี.ค. 2562 (ดูู 297)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหัวโทน  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๖๒... วันที่ 11 มี.ค. 2562 (ดูู 254)

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ... วันที่ 24 ม.ค. 2562 (ดูู 334)

พระธาตุวัดเบญจ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตำบลหัวโทน

พระธาตุวัดเบญจ์  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านตำบลหัวโทน  เป็นสถานที่เคารพบูชาของประชาชนตำบลหัวโทน  ตั้งอยู่  ณ  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่  ๑๖๕  ซึ่งอดีตเคยเป็นวัดเก่า  เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์  ประชาชนตำบลหัวโทนและตำบลใกล้เคียงมากราบไหว้ขอพร  เป็นประ..... วันที่ 10 ม.ค. 2562 (ดูู 585)

กิจกรรมส่งเสริมกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประชาชน  ตามโครงการแข่งขัยกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒... วันที่ 3 ม.ค. 2562 (ดูู 233)

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.หัวโทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ... วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (ดูู 483)

พิธีขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน หลังใหม่

วันเสาร์  ที่  8  ธันวาคม  2561  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  นายสราวุธ   สุดหนองบัว  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชน  ร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารสำนักงานองค์การบริหาร..... วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (ดูู 523)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ท่านสราวุธ   สุดหนองบัว  ได้จัดโดรงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้..... วันที่ 19 พ.ย. 2561 (ดูู 526)

ประเพณีลอยกระทง อบต.หัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 อบต.หัวโทน โดยการนำของท่านนายกสราวุธ   สุดหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑... วันที่ 15 พ.ย. 2561 (ดูู 1138)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 9 มี.ค. 2561 (ดูู 688)

กิจกรรม “Brike For Vote”

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม "Brike For Vote" เพื่อรณรงค์ใช้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น.... วันที่ 24 ต.ค. 2559 (ดูู 692)